[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ข้อมูลป้ายประกาศย้อนหลัง  
 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ปี 2565
ช่องทางแจ้งปัญหา QR CODE
รณรงค์การลดใช้พลังงาน
รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560
ขยายเวลาการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2565
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้IIT
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้EIT
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 2561
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนผู้สูงอายุ
ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับเบี้ยงยังชีพ