[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี  
 

รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปีงบงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564  รอบ 12 เดือน


รายงานผลการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน