[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  

ชื่อ : นางสาวสุชาดา จงกลบท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบริหารทั่วไป
อีเมล์ : suchada@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายยุทธจักร จักรสาร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันฯ
หน้าที่หลัก : งานป้องกันฯ
อีเมล์ : ัีyuttajak@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ถึงแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ : ่jutamas@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นางสุปราณี จำปาเทศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก : งานบันทึกข้อมูล
อีเมล์ : supranee@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายสันติ สมจิตร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : ขับรถ
อีเมล์ : santi@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายสำราญ สุขแสน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : ขับรถ
อีเมล์ : samrall@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายรุ่งเรือง จำปาเทศ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : ขับรถ
อีเมล์ : rungraung@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายบุญมี ยวนใจ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : ขับรถ
อีเมล์ : boonmee@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นางกนกอร ไพฑูรย์
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : คนงานทั่วไป
อีเมล์ : kanokaon@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นางสาวนวพร พลลือ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : คนงานทั่วไป
อีเมล์ : nawaporn@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นางสาวสิรินดา มีชัย
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่หลัก : งานดับเพลิง
อีเมล์ : sirinda@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายพิทักษ์ มนต์ขลัง
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่หลัก : งานดับเพลิง
อีเมล์ : pitak@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายศักดิ์ดา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : ขับรถ
อีเมล์ : sakda@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายโรจนศักดิ์ จันลาภา
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
หน้าที่หลัก : คนงานประจำรถขยะ
อีเมล์ : rojanasak@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายบุญถิน พาลี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12
หน้าที่หลัก : 089-7210377
อีเมล์ : boontin@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 089-721037

ชื่อ : นายสมร ถมปัด
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
หน้าที่หลัก : คนงานประจำรถขยะ
อีเมล์ : samon@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นายธวัชชัย ไชยนา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.13
หน้าที่หลัก : 087-9074822
อีเมล์ : tawatchai@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 087-907482

ชื่อ : นายปริญญา ไตรมณี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.14
หน้าที่หลัก : 081-2037439
อีเมล์ : parinya@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081-203743

ชื่อ : นายประชัน วิจิตรศักดิ์
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
หน้าที่หลัก : คนงานประจำรถขยะ
อีเมล์ : prachan@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090xxxxxxx

ชื่อ : นางสาวโสภารักษ์ ดลสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง
หน้าที่หลัก : งานกองคลัง
อีเมล์ : soparakk@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 080xxxxxxx
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองการศึกษา ฯ
5 : กองช่าง
6 : กองส่งเสริมการเกษตร
7 : กองสาธารณสุข ฯ
12 : สำนักปลัด
13 : ปลัด อบต.ลุมพุก
14 : กองสวัสดิการสังคม
15 : หน่วยตรวจสอบภายใน
17 : คณะผู้บริหาร
18 : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก