[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายสมพร การะเกษ
นักบริหารงาน อบต.(ปลัด)
บริหารงาน อบต.ลุมพุก
Click ดูประวัติ
นายวีรภัทร หลักด่าน
นักบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายจิตติคุณ จวนสาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นางทัศน์พร สมจิตร
นักทรัพยากรบุคคล
งานบริหารบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวสุชาดา จงกลบท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายยุทธจักร จักรสาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
งานป้องกันฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑามาศ ถึงแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสุปราณี จำปาเทศ
ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
งานบันทึกข้อมูล
Click ดูประวัติ
นายสันติ สมจิตร
พนักงานขับรถ
ขับรถ
Click ดูประวัติ
นายสำราญ สุขแสน
พนักงานขับรถ
ขับรถ
Click ดูประวัติ
นายรุ่งเรือง จำปาเทศ
พนักงานขับรถ
ขับรถ
Click ดูประวัติ
นายบุญมี ยวนใจ
พนักงานขับรถ
ขับรถ
Click ดูประวัติ
นางกนกอร ไพฑูรย์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวนวพร พลลือ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวสิรินดา มีชัย
พนักงานดับเพลิง
งานดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นายพิทักษ์ มนต์ขลัง
พนักงานดับเพลิง
งานดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ดา หนูอินทร์
พนักงานขับรถ
ขับรถ
Click ดูประวัติ
นายโรจนศักดิ์ จันลาภา
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
Click ดูประวัติ
นายสมร ถมปัด
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
Click ดูประวัติ
นายประชัน วิจิตรศักดิ์
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองการศึกษา ฯ
5 : กองช่าง
6 : ส่วนส่งเสริมการเกษตร
7 : กองสาธารณสุข ฯ
10 : สมาชิก อบต.ลุมพุก
12 : สำนักปลัด
13 : ปลัด อบต.ลุมพุก
14 : กองสวัสดิการสังคม
15 : หน่วยตรวจสอบภายใน
16 : คณะผู้บริหาร