อบต.ลุมพุก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.lumpooklocal.go.th Tue, 09 Aug 2022 15:42:54 ันที่ 9 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้นำผู้สูงอายุและผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการนำ้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=242 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1660034574.jpg

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  ได้นำผู้สูงอายุและผู้พิการ  เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการนำ้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเ 1660034574 ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=241 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1660008567.jpg

ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

1660008567
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตัังป้ายประกาศแจ้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการ อบต.ลุมพุก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=236 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1659596828.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตัังป้ายประกาศแจ้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการ อบต.ลุมพุก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1659596828
วันที่ 1 /08/2565 กองสวัสดการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลลุมพุก ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=235 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1659596594.jpg

วันที่ 1 /08/2565 กองสวัสดการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลลุมพุก ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว

1659596594
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ร่วมจัดนิทรรศการ การประเมิน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 รอบตัดสิน ณ ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=233 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1658981262.jpg

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
ร่วมจัดนิทรรศการ การประเมิน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 รอบตัดสิน  ณ ที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

1658981262
วันที่ 22 /07/2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี บ้านหนองแสง ม.12 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=232 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1658736959.jpg

วันที่ 22 /07/2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี บ้านหนองแสง ม.12

1658736959
วันที่ 22/07/2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ราย นางน้อย บุญมารอง หมู่ 1 บ้านลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=231 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1658736781.jpg

วันที่ 22/07/2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ราย นางน้อย บุญมารอง หมู่ 1 บ้านลุมพุก

1658736781
วันที่ 7 กรฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลุมพุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=230 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1657268689.jpg

วันที่ 7  กรฎาคม  2565  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลุมพุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

1657268689
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2565 เพื่อลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=228 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1657262532.jpg

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 4 -8 กรกฎาคม 2565 เพื่อลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหาร 1657262532 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อรับฟัง http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=227 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1656055522.jpg

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร&n 1656055522