ชื่อ - นามสกุล :นายสมจิตร จิวิสา
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1
หน้าที่หลัก :0804147827
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :0804147827
Email :somjit@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกออกเสียงในสภา