ชื่อ - นามสกุล :นายบุญถิน พาลี
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12
หน้าที่หลัก :089-7210377
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :089-721037
Email :boontin@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกออกเสียงในสภา