ชื่อ - นามสกุล :นายปริญญา ไตรมณี
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.14
หน้าที่หลัก :081-2037439
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :081-203743
Email :parinya@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกออกเสียงในสภา