ชื่อ - นามสกุล :นายไพวัลย์ คงสุข
ตำแหน่ง :คนงานประจำรถขยะ
หน้าที่หลัก :0825905512
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :0825905512
Email :paiwany@http://lumpooklocal.go
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :