ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธจักร จักรสาร
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันฯ
หน้าที่หลัก :งานป้องกันฯ
ที่อยู่ :ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้วแก้ว จ.ยโสธร
Telephone :090xxxxxxx
Email :ัีyuttajak@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :