ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุฑามาศ ถึงแสง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้วแก้ว จ.ยโสธร
Telephone :090xxxxxxx
Email :่jutamas@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :