ชื่อ - นามสกุล :นางกนกอร ไพฑูรย์
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :0837291576
ที่อยู่ :ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้วแก้ว จ.ยโสธร
Telephone :0837291576
Email :kanokaon@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :