[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  

ชื่อ : นางเพชรอนันต์ บุญแน่น.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ลุมพุก
หน้าที่หลัก : 0898491174
อีเมล์ : petanan@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเพชรอนันต์ บุญแน่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
หน้าที่หลัก : 0898491174
อีเมล์ : petanan@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปนัดดา ขยันหา
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : 0818775170
อีเมล์ : panadda@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0818775170

ชื่อ : -ว่าง-
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอรุณ จวนสาง
ตำแหน่ง : รองนายก อบต.ลุมพุก
หน้าที่หลัก : 0930874141
อีเมล์ : Arool@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0930874141

ชื่อ : นายอิททิพงษ์ แก้วศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : 092-5911800
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรพล ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายก อบต.ลุมพุก
หน้าที่หลัก : 0883465647
อีเมล์ : Surapon@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0883465647

ชื่อ : นางอรัญญา แก้วหยด
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 0982579662
อีเมล์ : Aranya02@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0982579662

ชื่อ : นางกรรณิการ์ ปกป้อง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก : 0856821125
อีเมล์ : kannika@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0856821125

ชื่อ : นางสาววิภาวี วอทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก : 0981143121
อีเมล์ : wipawee@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0981143121

ชื่อ : นางลาวะดี โชติเนตร
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 0958381592
อีเมล์ : lawadee@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0958381592

ชื่อ : นางรัตนภรณ์ รักพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 045791452
อีเมล์ : rattanaporn@lumpooklocal.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 045791452
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองการศึกษา ฯ
5 : กองช่าง
6 : กองส่งเสริมการเกษตร
7 : กองสาธารณสุข ฯ
12 : สำนักปลัด
13 : ปลัด อบต.ลุมพุก
14 : กองสวัสดิการสังคม
15 : หน่วยตรวจสอบภายใน
17 : คณะผู้บริหาร
18 : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก