[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
แผนผังหน่วยงาน
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
Click ดูประวัติ
นายบุญชู คงดี
ประธานสภา อบต.ลุมพุก
089-9487245
Click ดูประวัติ
นายพิมพ์พงศ์ ไชยนา
รองประธานสภา อบต.ลุมพุก
093-5390445
Click ดูประวัติ
นายสมพร การะเกษ
ปลัด อบต.ลุมพุก
0812664452
Click ดูประวัติ
นายนิพล ยาวะโนภาส
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2
088-1021450
Click ดูประวัติ
นายสมจิตร จิวิสา
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1
080-4147827
Click ดูประวัติ
นายสำราญ นาคศรี
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3
064-9793158
Click ดูประวัติ
นายสุรพล ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.5
088-3465647
Click ดูประวัติ
นายชนะชัย หาญสมัคร
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4
081-5954058
Click ดูประวัติ
นายพันธ์ทอง พวงศรี
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.6
062-4233514
Click ดูประวัติ
นางนฤมล จวนสาง
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.9
085-7681456
Click ดูประวัติ
นายวุฒิศักดิ์ ทวีรัตน์
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.7
093-8783141
Click ดูประวัติ
นางปราณี มงคลนำ
สมาชิก อบต.ลุมพุก ม.10
089-9493751
Click ดูประวัติ
นายบุญถิน พาลี
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12
089-7210377
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย ไชยนา
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.13
087-9074822
Click ดูประวัติ
นายปริญญา ไตรมณี
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.14
081-2037439
Click ดูประวัติ
นางสุพรรณี วันทา
สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.15
061-3350345
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองการศึกษา ฯ
5 : กองช่าง
6 : กองส่งเสริมการเกษตร
7 : กองสาธารณสุข ฯ
12 : สำนักปลัด
13 : ปลัด อบต.ลุมพุก
14 : กองสวัสดิการสังคม
15 : หน่วยตรวจสอบภายใน
17 : คณะผู้บริหาร
18 : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก