[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
แผนผังหน่วยงาน
กองการศึกษา ฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลวรรณ การินทร์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวจิตรา วรรณสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
081-6605423
Click ดูประวัติ
นางอรัญญา แก้วหยด
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางรัตนภรณ์ รักพงษ์พันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางลาวะดี โชติเนตร
ผู้ดูแลเด็ก
ดูแลเด็ก
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองการศึกษา ฯ
5 : กองช่าง
6 : กองส่งเสริมการเกษตร
7 : กองสาธารณสุข ฯ
12 : สำนักปลัด
13 : ปลัด อบต.ลุมพุก
14 : กองสวัสดิการสังคม
15 : หน่วยตรวจสอบภายใน
17 : คณะผู้บริหาร
18 : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก