[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
มาตรการป้องกันการขัดผลฯ  
 

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2566


ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2566


ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ประจำปี พ.ศ.2565