[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
แผนผังหน่วยงาน
กองช่าง
Click ดูประวัติ
นายจิระศักดิ์ หลักหาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
บริหารงานกองช่าง
Click ดูประวัติ
นายชูชาติ ตะนูรักษ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ
งานช่างไฟฟ้า
Click ดูประวัติ
นายปฏิวัติ ทองน้อย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
งานช่างไฟฟ้า
Click ดูประวัติ
นายธีระพงษ์ หลักคำ
ผู้ช่วยช่างโยธา
งานช่างโยธา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองการศึกษา ฯ
5 : กองช่าง
6 : กองส่งเสริมการเกษตร
7 : กองสาธารณสุข ฯ
12 : สำนักปลัด
13 : ปลัด อบต.ลุมพุก
14 : กองสวัสดิการสังคม
15 : หน่วยตรวจสอบภายใน
17 : คณะผู้บริหาร
18 : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก