อบต.ลุมพุก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.lumpooklocal.go.th Mon, 28 Nov 2022 14:20:39 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดยท่านนายกบัญชา ชารีแก้ว เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด อันดับที่ 2 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราร้อยละ 9 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=265 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1669620038.jpg

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  โดยท่านนายกบัญชา  ชารีแก้ว  เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานของรัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด  อันดับที่  2 ประเภทหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบปร 1669620038 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์โนนหนองแฝก องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=259 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1666870713.jpg

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ   2566 วันที่  8  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ณ  บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์โนนหนองแฝก  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื 1666870713 โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=254 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1663749202.jpg

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

1663749202
ร่วมจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาดดี" จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2565 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=250 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1661324209.jpg

ร่วมจัดนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม เพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"อำเภอสะอาดดี" จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2565

1661324209
19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=245 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1661096215.jpg

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

1661096215
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอ ร่วมมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้พิการ จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค ราย นายสวน ไพรเลียง http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=244 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1660714548.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอ  ร่วมมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้พิการ จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค
ราย นายสวน&n 1660714548 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอ ร่วมมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้พิการ จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค ราย นายบุญเรือง จักรไชย http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=243 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1660714391.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอ  ร่วมมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้พิการ จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค
ราย  นา 1660714391 ันที่ 9 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้นำผู้สูงอายุและผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการนำ้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=242 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1660034574.jpg

วันที่ 9 สิงหาคม 2565
กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  ได้นำผู้สูงอายุและผู้พิการ  เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการนำ้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเ 1660034574 ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=241 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1660008567.jpg

ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

1660008567
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตัังป้ายประกาศแจ้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการ อบต.ลุมพุก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=236 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1659596828.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตัังป้ายประกาศแจ้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการ อบต.ลุมพุก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1659596828