อบต.ลุมพุก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.lumpooklocal.go.th Fri, 24 Jun 2022 14:25:23 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อรับฟัง http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=227 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1656055522.jpg

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 และบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร&n 1656055522 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว หมวดทางหลวง สถานีตำรวจภูธร คำเขื่อนแก้ว ในการพิจารณากำหนดช่องทางการจราจรทางเข้าของสถานีบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.คำเขื่อนแก้ว (ทางไปอุบลราชธานี) ให้เป็นช่องทางเข้ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=226 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1656050719.jpg

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว หมวดทางหลวง สถานีตำรวจภูธร คำเขื่อนแก้ว ในการพิจารณากำหนดช่องทางการจราจรทางเข้าของสถานีบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.คำเขื่อนแก้ว (ทางไปอุบลราชธานี)  ใ 1656050719 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สำรวจเพื่อปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ รายนางลำใย ปัญญาใส หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=220 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1653550509.jpg

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก สำรวจเพื่อปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ รายนางลำใย ปัญญาใส หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก

1653550509
นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA) และ รับมอบเกียรติบัตรได้ร่วมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=219 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1653550324.jpg

นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (PA) และ รับมอบเกียรติบัตรได้ร่วมโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 25 1653550324 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส รายนายวิฑูรย์ เชิดชู บ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=218 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1652850354.jpg

ในวันที่  17 พฤษภาคม 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  รายนายวิฑูรย์ เชิดชู บ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7

1652850354
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำกิจกรรมการนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=217 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1651124634.jpg

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำกิจกรรมการนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน

1651124634
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=216 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1651124538.jpg

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน

1651124538
นที่ 25 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะบริการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทำความสะอาดบริเวณริมถนนสายแจ้งสนิทอุบล-ยโสธร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=215 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1650957431.jpg

นที่  25  เมษายน  2565  นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะบริการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทำความสะอาดบริเวณริมถนนสายแจ้งส 1650957431 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในหลักสูตร’’ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน’’ และมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ(Test Kit) พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย (MOU) ประจำป http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=214 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1650957320.jpg

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในหลักสูตร’’ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน’’ และมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ(Test Kit) พร้อมลงนามข้อตกลงความร่ว 1650957320 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการถอดบทเรียนการดำเนินงานกลุ่มปลูกฮัก ท้องถิ่น วิถียโสธร ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=213 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1647514798.jpg

เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2565  นายบัญชา   ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการถอดบทเรียนการดำเนินงานกลุ่มปลูกฮัก  ท้องถิ่น  วิถียโสธร  ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริม 1647514798