อบต.ลุมพุก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.lumpooklocal.go.th Mon, 29 May 2023 13:56:17 นายบัญชา ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ลุมพุก ได้มอบเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลุมพุก ให้กับญาติผู้ที่เสียชีวิต รายนายวิชัย ท่อนคำ อปพร.ตำบลลุมพุก หมู่ 7 บ้านหนองหาบแห http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=300 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1682310772.jpg

นายบัญชา ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ลุมพุก ได้มอบเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลลุมพุก ให้กับญาติผู้ที่เสียชีวิต รายนายวิชัย ท่อนคำ อปพร.ตำบลลุมพุก หมู่ 7 บ้านหนองหาบแห

1682310772
ขอขอบพระคุณร้านภูลดาคาเฟ่ และเดอะนัวว์เรสเตอรองท์ ร่วมกับ ก้อง ห้วยไร่ ที่บริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=299 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1682310634.jpg

ขอขอบพระคุณร้านภูลดาคาเฟ่ และเดอะนัวว์เรสเตอรองท์ ร่วมกับ ก้อง ห้วยไร่ ที่บริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน

1682310634
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=297 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1680179963.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวน 15 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้อง 1680179963 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วมพิธีถวายสักการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=295 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1679301502.jpg

วันเสาร์ที่  18  มีนาคม  2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วมพิธีถวายสักการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรี 1679301502 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 อบต.ลุมพุก ได้จัดทำโครงการ อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ วัดบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนท http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=294 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1678353404.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม  2566  อบต.ลุมพุก ได้จัดทำโครงการ  อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ณ วัดบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิง 1678353404 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบา http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=291 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1676381002.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8-10  กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดก 1676381002 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของหมอพื้นบ้าน จำนวน 1 ราย นายอรุณ พิมพ์ทอง บ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดย http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=290 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1675743598.jpg

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของหมอพื้นบ้าน จำนวน 1 ราย นายอรุณ พิมพ์ทอง บ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั 1675743598 อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=285 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1674795285.jpg

อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1674795285
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=284 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1674795134.jpg

วันที่ 26 มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน 1674795134 โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 หมู่ที่1-15 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม พ.ศ.2566 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=283 http://www.lumpooklocal.go.th/http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1674204923.jpg

โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566
หมู่ที่1-15 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม พ.ศ.2566
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกั 1674204923