อบต.ลุมพุก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.lumpooklocal.go.th Wed, 08 Dec 2021 15:32:50 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม กิจกรรม วันคนพิการสากลประจำปี 2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ยโสธร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=199 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1638952326.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วม กิจกรรม วันคนพิการสากลประจำปี 2564  วันที่ 7 ธันวาคม 2564   ณ
โรงแรมกรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ยโสธร

1638952326
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราย 1 นางคำพอง โคกกลาง หมู่ 14 บ้านโคกกลาง 2 นางทองอินทร์ พร้อมจิตร หมู่ 5 บ้านโคกกลาง http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=197 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1635492314.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ราย 1 นางคำพอง โคกกลาง  หมู่ 14 บ้านโคกกลาง
       2 นางทองอ 1635492314 ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=196 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1635174119.jpg

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1635174119
อบต.ลุมพุกจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้พิการทางสายตา ม.8 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=194 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1632891141.jpg

อบต.ลุมพุกจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้พิการทางสายตา ม.8  ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1632891141
ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ในการติดต่อราชการของ อบต.ลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=193 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1632890990.jpg

ประกาศ อบต.ลุมพุก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน ในการติดต่อราชการของ อบต.ลุมพุก

1632890990
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯ ระดับอำเภอ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=192 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1632144427.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่  15 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจ 1632144427 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล" http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=191 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1630251413.jpg

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีฯ  และรับโล่ดีเด่นการดำเนินงาน "บ่อบำ 1630251413 อบต.ลุมพุกร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำเขื่อนแก้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านขี้เหล็ก ม.4ช่วยกันตัดต้นไม้ริมถนนสายลุมพุก-ศรีฐาน http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=189 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1628656146.jpg

อบต.ลุมพุกร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำเขื่อนแก้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านขี้เหล็ก ม.4ช่วยกันตัดต้นไม้ริมถนนสายลุมพุก-ศรีฐาน

1628656146
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภคำเขื่อนแก้ว และสส.บุญแก้ว สมวงศ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์พักคอย.อบต.ลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายก. http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=188 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1628255640.jpg

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภคำเขื่อนแก้ว และสส.บุญแก้ว  สมวงศ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์พักคอย.อบต.ลุมพุก&nbs 1628255640 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พักคอย(Community Isolation) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=186 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1627736299.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก โดย นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พักคอย(Community Isolation)  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื 1627736299