ชื่อ - นามสกุล :นายพิมพ์พงศ์ ไชยนา
ตำแหน่ง :รองประธานสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่หลัก :0935390445
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :093539044
Email :pimpong@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภา อบต.ลุมพุก