ชื่อ - นามสกุล :นายนิพล ยาวะโนภาส
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2
หน้าที่หลัก :0881021450
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :088102145
Email :nipon@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกออกเสียงในสภา