ชื่อ - นามสกุล :นายชนะชัย หาญสมัคร
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4
หน้าที่หลัก :0815954058
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :081595405
Email :chanachai@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกออกเสียงในสภา