ชื่อ - นามสกุล :นายวีรวัฒน์ สายยศ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :0989437659
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :
Email :verawat@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :