ชื่อ - นามสกุล :นางวัชรา พุทธเสน
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :0902693080
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :0902693080
Email :wachara@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :