[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ฯ  
 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2566


มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565