[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส  
 

พระราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
พระราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

พระราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2564
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง